Biuro Kadr Medycznych

Idź do spisu treści

Menu główne

KPP pełny

Kwalifikowana Pierwsza PomocKurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Cena: 700zł/os.
Grupa od 5-10 osób 650zł/os
Grupy zorganizowane min. 12 osób cena do negocjacji oraz dojazd do klienta

 
 
 
 
 

Cele kursu

Kurs ma na celu przygotować uczestników do działań ratowniczych (na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy) z osobami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania  poszkodowanych Zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego. Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych, których zadaniem jest pomoc poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu ratunkowego oraz kierowanie działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia do czasu przybycia Zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- Regulamin kursu przygotowany i opracowany przez Biuro Kadr Medycznych.

Adresaci

Pracownicy oraz członkowie organizacji takich jak:
· PSP - Państwowa Straż Pożarna,
· OSP
Ochotnicza Straż Pożarna,
· WOPR
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
· GOPR
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
· TOPR
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
· Członkowie społecznych organizacji ratowniczych wpisanych do rejestru wojewody instytucji wspierających SPRM,
· Policja,
· Wojsko Polskie,
· Straż Miejska

Wymogi dla uczestników kursu

· Przynależność zawodowa lub społeczna do jednostek, o których mówi Art. 15 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym deklaracja uczestnika.
· Pełnoletniość
w przypadku nie ukończonego 18 roku życia, po kursie wydawane jest zaświadczenie bez nadania tytułu RATOWNIKA.

Egzamin

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego (zaznaczenie min. 90% prawidłowych odpowiedzi),uczestnik otrzymuje dopuszczenie do części praktycznej egzaminu.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą następujących elementów:
- dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki pierwszej pomocy.
W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy egzaminu lub nie przystąpi do niego z ważnych przyczyn losowych, możliwe jest wyznaczenie kolejnego terminu. Egzamin można powtarzać 2 razy.
Po odbyciu szkolenia w przypadku niezaliczenia egzaminu lub nieobecności na egzaminie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w kursie KPP, które po zaliczonym pozytywnie egzaminie zostaje zamienione na zaświadczenie ukończenia kursu KPP z nadaniem tytułu Ratownika. Zaświadczenia zostają wydane uczestnikom w dzień egzaminu lub zostają przesłane na wskazany przez uczestnika adres.

Certyfikacja

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) kurs jest nadzorowany i zatwierdzony przez odpowiednie terytorialnie władze samorządowe. Kontrolę merytoryczną nad przeprowadzeniem egzaminu sprawuje wojewódzki konsultant medycyny ratunkowej. Uczestnicy, którzy odbyli kurs i złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskania uprawnień ratownika w rozumieniu Art. 13. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.). Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs realizuje 66 godzinny program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawi kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zgodnie z założeniami Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawi kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy istnieje możliwość rozbudowania kursu o dodatkowe zajęcia (dla grup zorganizowanych):
- techniki ratownictwa wodnego oraz podwodnego;
- zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz techniki ewakuacja poszkodowanych z trudnych miejsc,
- elementy czerwonej taktyki.______________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Biuro  Kadr Medycznych,  „Centrum Symulacji Medycznej i Treningu”  ul. T.Kościuszki 191, Katowice
e-mail: biuro@biurokadrmed.pl, tel.: +48 698 667 193, +48 784 556 423

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego